Egendom - zarządzanie nieruchomościami we Wrocławiu

Zarządzanie nieruchomością

Czynności związane z zarządzaniem/administrowaniem nieruchomością obejmują:

 1. rejestrację Wspólnoty Mieszkaniowej bądź aktualizację jej danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - m.in. REGON i NIP,
 2. dokonywanie rozliczeń poprzez rachunki bankowe Wspólnoty Mieszkaniowej,
 3. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał, umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,
 4. prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku,
 5. zapewnienie zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odbioru ścieków, nieczystości stałych, nadzór nad ich ciągłością oraz ich rozliczanie,
 6. kontrolę jakości wykonywanych usług,
 7. analizę i optymalizację kosztów dotyczących nieruchomości,
 8. przedstawianie Zarządowi Wspólnoty informacji o wykonaniu powierzonych obowiązków,
 9. przygotowywanie rocznych planów gospodarczych,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 11. przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnoty,
 12. przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów dotyczących nieruchomości,
 13. pomoc i doradztwo w zakresie ubezpieczenia nieruchomości,
 14. prowadzenie rejestru uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej i dokumentacji z jej zebrań,
 15. reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz w zakresie określonym w umowie o zarządzanie/administrowanie.